Zoektocht nieuwe burgemeester

Wij zijn op zoek naar een nieuwe burgemeester. Op dit moment neemt burgemeester Jan Luteijn deze functie waar. Het is de bedoeling dat de nieuwe burgemeester halverwege september 2019 wordt benoemd.

Vertrouwenscommissie

Op 25 oktober 2018 stelde de gemeenteraad een commissie samen met raadsleden: de vertrouwenscommissie. Elke fractie is daarin vertegenwoordigd om een zo’n groot mogelijk draagvlak te verkrijgen voor de aanbeveling. De taken van de vertrouwenscommissie zijn: opstellen van een profielschets, het voeren van de sollicitatiegesprekken met de kandidaten en het voorbereiden van de aanbeveling.

Samen met een advies van de Commissaris van de Koning gaat die aanbeveling naar de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken. Zij bereidt een Koninklijk Besluit voor, die door Zijne Majesteit de Koning wordt ondertekend. De benoeming is dan definitief.

Basis profielschets

Eind 2018 zijn we gestart met de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. De gemeenteraad organiseerde diverse activiteiten om uw wensen en gedachten over een nieuwe burgemeester op te halen. Zo kon u een online-enquête invullen, was er een teken-/kleurwedstrijd voor basisschoolkinderen, konden jongeren van het Dongemond college hun input geven en hielden een aantal raadsleden in de verschillende kernen straatinterviews. De uitkomsten van al deze activiteiten zijn gebundeld en als basis gebruikt voor het opstellen van een profielschets.

De complete profielschets vindt u onderaan deze pagina.

Hieronder een korte samenvatting van de online-enquête:

Infographic uitslag enquête nieuwe burgemeester

Hoe nu verder ?

Op 7 februari 2019 bespreekt de raad de profielschets in een openbare vergadering met de Commissaris van de Koning in Noord-Brabant. Daarna wordt de profielschets officieel aangeboden.  

De vacature voor burgemeester van de gemeente Geertruidenberg wordt opengesteld van 14 februari tot 7 maart 2019. De vertrouwenscommissie voert in mei twee rondes gesprekken met de kandidaten en maakt een hiervan een officieel verslag.

In een besloten raadsvergadering in juni behandelt de gemeenteraad het officiële verslag van de vertrouwenscommissie. De raad neemt vervolgens een besluit over de aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken. Op diezelfde avond wordt in een openbare raadsvergadering de naam van de aanbevolen kandidaat openbaar gemaakt. De benoeming van de nieuwe burgemeester bij Koninklijk Besluit vindt ergens midden september plaats.

Te downloaden: