Verkabeling 150 kV-verbinding

Samen met TenneT (landelijk netbeheerder van het elektriciteitsnet) zijn wij gestart met de voorbereidingen van het project ‘Verkabeling 150 kV-hoogspanningsverbinding Geertruidenberg’. Het doel van dit project is om een deel van de bovengrondse hoogspanningskabels in Geertruidenberg en Raamsdonksveer onder de grond te brengen. 

Stand van zaken

In het najaar van 2018 verkenden we samen met inwoners, bedrijven en overige belanghebbenden de mogelijke zoekgebieden waarbinnen de 150 kV-hoogspanningskabel kan liggen. Door middel van ontwerpateliers waaraan diverse vertegenwoordigers van belangengroepen deelnamen en een informatiemarkt op 20 september 2018 zijn zoekgebieden tot stand gekomen. Op de kaart hieronder ziet u deze zoekgebieden.

Plattegrond met zoekgebieden voor de 150 kV-hoogspanningskabel

Zuidelijk zoekgebied

Op 29 november 2018 besprak de gemeenteraad de diverse zoekgebieden waar de ondergrondse verbinding komt te liggen. De gemeenteraad koos voor het zuidelijk zoekgebied. Op bovenstaande kaart ziet u welk deel van onze gemeente hiermee wordt bedoeld. 

Samen de mogelijkheden bekeken

Na aanwijzing van het zuidelijk zoekgebied zijn wij samen met bewoners, (grond) eigenaren en gebruikers binnen het zoekgebied en direct aangrenzende bewoners aan de slag gegaan met het uitwerken van een aantal tracéalternatieven. Uit dit proces zijn drie tracés (Blauw, Geel en Rood) met verschillende varianten ontstaan.

In de afgelopen periode zijn de effecten van deze tracés op het gebied van milieu (waaronder ruimtegebruik), kosten en nettechniek beschreven in een tracéstudie.Op 14 mei 2019 besloot het college van Burgemeester en Wethouders op basis van de tracéstudie de raad voor te stellen om tracé Geel vast te stellen voor de verkabeling van de 150 kV- hoogspanningsverbinding. Bij dit tracé blijven de belemmeringen op gronden van derden beperkt, heeft relatief weinig tot geen effect op bestaand ruimtegebruik en autonome ontwikkelingen en wordt voldoende afstand aangehouden tot gevoelige bestemmingen (zoals woningen).

Ook besloot het college om de raad voor te stellen het opstijgpunt te realiseren aan de oostkant van de A27 en daarmee te kiezen voor het verwijderen van mast 20 in de wijk Hooipolder. Daarmee wordt de kwaliteit van de leefomgeving ter plaatse bevordert en wordt voldaan aan de eerder gestelde doelstelling om de hoogspanningsverbinding over beide woonkernen te verwijderen.

Hoe nu verder?

De gemeenteraad neemt op 27 juni aanstaande een besluit over het voorstel van het college. Voorafgaand aan deze besluitvorming vindt behandeling plaats in de discussieraad op 13 juni aanstaande. Beide vergaderingen beginnen om 19.30 uur en vinden plaats in het gemeentehuis in Raamsdonksveer. In de tweede helft van 2019 gaan we aan de slag met de verdere uitwerking van het gekozen kabeltracé en het uitvoeren van bodemonderzoeken. Daarna volgt een ruimtelijke procedure. We streven ernaar om in 2021 te starten met de werkzaamheden.

Wilt u de raad nog iets meegeven?

Indien u dat wenst, kunt u bij de discussie- en besluitvormende raad gebruikmaken van het spreekrecht. Als u van het spreekrecht gebruik wilt maken, dan moet u dat vooraf melden bij de raadsgriffier, mevrouw Millenaar, telefoonnummer 0162- 579508 of per mail k.millenaar@geertruidenberg.nl.

Meer informatie

Meer informatie over de verkabeling van de 150 kV-hoogspanningsverbinding Geertruidenberg vindt u op de website van Tennet.   

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Marieke Elsevier (gemeente Geertruidenberg) via tel 140162 of per mail: m.elsevier@geertruidenberg.nl of met Jochem Dijkshoorn (TenneT) via tel 06-23487612 of per mail: jochem.dijkshoorn@tennet.eu.