Subsidieaanvraag Sociaal Domein

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

In onze gemeente kunnen verenigingen en organisaties subsidie aanvragen voor activiteiten/projecten binnen het Sociaal Domein. Onder het sociaal domein vallen de volgende beleidsterreinen:

 • maatschappelijke samenhang, ondersteuning en zorg
 • jeugdbeleid
 • kunst, cultuur en erfgoed
 • toerisme en recreatie
 • sport
 • participatie

De subsidiemogelijkheden en -voorwaarden voor deze beleidsterreinen staan in een subsidieverordening en een subsidieprogramma. Dit subsidiebeleid is in 2018 geactualiseerd en de nieuwe documenten zijn in werking getreden op 1 maart 2018.

Het subsidiebeleid kunt u inzien op www.overheid.nl. U kunt de stukken ook raadplegen via de volgende links:

Organiseert u een activiteit of initiatief dat zich niet richt op het sociaal domein, maar op het verbeteren van de leefbaarheid in uw wijk? Doe dan een beroep op het wijkbudget

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

In het subsidiebeleid onderscheiden we twee categorieën subsidies, namelijk incidentele waarderingssubsidies en overige subsidies. Hieronder vindt u over beide subsidiesoorten meer informatie. Ook leest u hoe u een aanvraag kunt indienen.

Incidentele waarderingssubsidies*

Overige subsidies**

Voorwaarden

U kunt een incidentele waarderingssubsidie aanvragen als:

 • U een aanvraag indient voor een incidentele / eenmalige subsidie.
 • Het subsidiebedrag minder dan € 2.500 bedraagt.
 • Uw subsidieaanvraag een bijdrage levert aan (één van) de doelen op pag. 5 van het subsidieprogramma Sociaal Domein 2018-2024.
 • U de aanvraag indient als rechtspersoon (vereniging, stichting etc.).
  In bijzondere gevallen kan een incidentele waarderingssubsidie ook worden aangevraagd door instellingen zonder rechtspersoonlijkheid of door natuurlijke personen. In dat laatste geval wordt wel verlangd dat u een rechtspersoon opricht.
   

U kunt een ‘overige subsidie’ aanvragen als:

 • U een aanvraag indient voor een structurele / meerjarige subsidie (ook voor meer dan € 2.500), of een innovatief project met een max. duur van 3 jaar (tot € 5.000 per jaar).
 • Uw subsidieaanvraag een bijdrage levert aan (één van) de doelen op pag. 5 van het subsidieprogramma Sociaal Domein 2018-2024.
 • U de aanvraag indient als rechtspersoon (vereniging, stichting etc.).
  In bijzondere gevallen kan subsidie voor een innovatief project ook worden aangevraagd door instellingen zonder rechtspersoonlijkheid of door natuurlijke personen. In dat laatste geval wordt wel verlangd dat u een rechtspersoon opricht.

Aanvraagmoment

18 weken voor het begin van de activiteit.

Voor 1 mei voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd  (met uitzondering van een aanvraag voor een innovatief project, deze moet 18 weken voor het begin worden ingediend).

Voor- en nadelen

 • Korte aanvraagtermijn.
 • Korte beslistermijn.
 • Achteraf geen verslag / verantwoording vereist waaruit blijkt hoe u de subsidiegelden heeft besteed.
 • Doorgaans langere aanvraagtermijn.
 • Doorgaans langere beslistermijn.
 • Doorgaans achteraf verantwoording vereist, waaruit blijkt hoe u de subsidiegelden heeft besteed.

Aanvullende beoordelingscriteria

Op basis van uw aanvraag beoordelen wij of u in aanmerking komt voor een incidentele waarderingssubsidie*. De hoogte van deze subsidie wordt bepaald aan de hand van het ‘beoordelingskader waarderingssubsidies’, zoals opgenomen in bijlage 1 van het subsidieprogramma (zie pag. 26-27).

Op basis van uw aanvraag beoordelen wij of en voor welk type subsidie u in aanmerking komt. Onder de overige subsidies vallen:

 • Structurele waarderingssubsidies**
 • Structurele activiteitensubsidies**
 • Projectsubsidies (max. voor een periode van 3 jaar)**

Link naar aanvraagformulier

Aanvraag incidentele waarderingssubsidie

Aanvraag overige subsidie

Link naar verantwoordings-formulier

Niet van toepassing.

Verantwoording activiteitensubsidie

Verantwoording projectsubsidie

* Dient u een aanvraag voor een incidentele waarderingssubsidie in? Bij het tabblad Wat moet u weten? vindt u hier meer informatie over. 

** Dient u een aanvraag voor een ‘overige subsidie’ in? Dan beoordelen wij op basis van uw aanvraag of en voor welk type subsidie u in aanmerking komt. Bij het tabblad Wat moet u weten? vindt u hier meer informatie over. 

U vindt hier informatie over: "Wat moet u weten?"

Wat moet u weten?

Incidentele waarderingssubsidies

Incidentele waarderingssubsidie – pagina 22 en 23 subsidieprogramma

Waarderingssubsidies worden ingezet als waardering voor een activiteit. Er worden  geen afspraken gemaakt over de aard, omvang of te behalen prestaties met de activiteiten. Waarderingssubsidies zijn bedoeld voor vrijwilligersorganisaties en bedragen maximaal € 2.500. Incidentele waarderingssubsidies kunnen worden aangevraagd voor activiteiten met een incidenteel karakter en/of als u een eenmalige subsidie wilt aanvragen, omdat u bijvoorbeeld de financiering van uw activiteit een keer niet rond krijgt. Incidentele waarderingssubsidies kunnen, in tegenstelling tot structurele subsidies, gedurende het hele jaar worden ingediend, mits dit uiterlijk 18 weken voor aanvang van de activiteit plaatsvindt.
 

Voorbeeld ontvanger incidentele waarderingssubsidie: een vereniging die eenmalig een ontmoetings- en/of beweegactiviteit organiseert voor jeugdigen (voorwaarde is o.a. dat deze vereniging geen structurele subsidie ontvangt).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Overige subsidies

Dient u een aanvraag voor een 'overige subsidie' in? Dan beoordelen wij op basis van uw aanvraag of en voor welk type subsidie u in aanmerking komt. Het gaat om de volgende typen subsidies:

Structurele waarderingssubsidies – pagina 22 en 23 subsidieprogramma

Waarderingssubsidies worden ingezet als waardering voor activiteiten. Er worden  geen afspraken gemaakt over de aard, omvang of te behalen prestaties met de activiteiten. Net als incidentele waarderingssubsidies zijn structurele waarderingssubsidies bedoelt voor vrijwilligersorganisaties en bedragen deze maximaal € 2.500. Het verschil met incidentele waarderingssubsidies is dat structurele waarderingssubsidies kunnen worden aangevraagd voor activiteiten met een structureel karakter.

Voorbeeld ontvanger structurele waarderingssubsidie: een Oranjevereniging die jaarlijks festiviteiten organiseert rond Koningsdag.

Structurele activiteitensubsidies – pagina 12 t/m 21 subsidieprogramma

Net als waarderingssubsidies worden activiteitensubsidies met name ingezet voor vrijwilligersorganisaties. Bij activiteitensubsidies wordt echter nadrukkelijker de relatie gelegd tussen de activiteiten en de te bereiken doelen in het sociaal domein. Er worden afspraken gemaakt over de aard en omvang van de uit te voeren activiteiten en verantwoording is vereist. Het gaat om subsidie voor het mede mogelijk maken van de uitvoering van structurele activiteiten.

Voorbeeld ontvanger activiteitensubsidie: een ouderenbond die met haar jaarlijkse activiteiten onder andere een bijdrage levert aan de zelfredzaamheid van ouderen. 

Projectsubsidies – pagina 24 en 25 subsidieprogramma

Een projectsubsidie is bedoeld om vernieuwing te stimuleren en om de diversiteit in het huidige aanbod van welzijnsvoorzieningen te vergroten binnen onze gemeente. Op deze manier willen we nieuwe initiatieven stimuleren die voorzien in de invulling van gemeentelijk beleid en beleidsdoelen, welke nog niet of onvoldoende ingevuld worden door bestaande activiteiten. De belangrijkste doelen hiervan zijn:

 • Het meedoen voor kwetsbare mensen en eigenaarschap/zelforganisatie van inwoners versterken.
 • Het versterken van sociale netwerken en algemene voorzieningen (bijv. door middel van ontmoeting of zelfhulpgroepen in het sociaal domein), zodat uiteindelijk minder een beroep gedaan hoeft te worden op de specialistische zorg.

Projectsubsidies worden voor maximaal drie jaar afgegeven. Ze kennen een tijdelijk en projectmatig karakter. Een projectsubsidie bedraagt maximaal € 5.000 per jaar. Gedurende de projectperiode wordt op basis van een jaarlijkse evaluatie tot voortzetting van de subsidie besloten. Voor het afsluiten van een projectsubsidie worden in de subsidiebeschikking een aantal afspraken vastgelegd. Zie voor de overige beoordelingscriteria pagina 24 van het subsidieprogramma.

Onder deze subsidievorm valt ook het 'Right to challenge sociaal domein' oftewel het recht om de gemeente uit te dagen. Dus denkt u dat u iets anders, beter, slimmer en/of goedkoper kunt organiseren dan de gemeente op het gebied van zorg en ondersteuning? Dien dan uw aanvraag in via het aanvraagformulier 'overige subsidies'. Meer informatie over Right to challenge en het aanvraagformulier vindt u op de projectpagina Right to challenge.

U vindt hier informatie over: "Vragen?"

Vragen?

Vragen

Heeft u vragen over het subsidiebeleid, neem dan contact op via 14 0162 of subsidies@geertruidenberg.nl.