De wet WOZ

De afkorting WOZ staat voor ‘Wet waardering Onroerende Zaken’. Deze wet zorgt ervoor dat gemeenten, waterschappen, Rijksbelastingdienst en woningcorporaties dezelfde waarden voor de onroerende zaak gebruiken.

Alle gemeenten in Nederland taxeren de onroerende zaken in de gemeente. Dit zijn woningen en niet-woningen (zoals bedrijfspanden, bibliotheken en transformatorhuisjes). Gemeenten taxeren allemaal volgens dezelfde uitgangspunten en op hetzelfde tijdstip. De taxatiewaarde van een onroerende zaak heet de WOZ-waarde. Dankzij de wet is er sprake van een objectieve en zorgvuldige waardebepaling.

In de februari krijgt u van de gemeente Geertruidenberg een brief. Hierin staat informatie over de te betalen gemeentelijke belasting en de WOZ-waarde van uw woning of (bedrijfs)pand. De gemeente gaat voor de nieuwe aanslagen uit van de waarde op 1 januari 2018. Is de staat van uw pand anders dan op 1 januari 2018? Dan houdt de gemeente daarmee rekening. Zij stelt de waarde vast naar de staat op 1 januari 2019.

De WOZ-waarde is het bedrag dat een onroerende zaak kan opbrengen als deze op een bepaalde datum leeg verkocht wordt en direct in gebruik genomen. De WOZ-waarde wordt afgeleid van de verkoopwaarde. Bij de vaststelling van de waarde wordt geen rekening gehouden met verhuur of erfpacht. De waarde wordt vastgesteld alsof het pand niet is verhuurd en de grond in eigendom is.

Hogere WOZ-waarde? Dan kan uw hypotheekrente mogelijk omlaag

Heeft u een hogere WOZ-waarde ontvangen van de gemeente en heeft u een renteopslag op uw hypotheekrente? Dan kan uw hypotheekrente mogelijk omlaag. Dit geldt niet voor hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie. Deze kennen geen renteopslag. Geldverstrekkers rekenen een renteopslag op de hypotheekrente als de totale hypotheeklening een groot deel van de waarde van de woning is. Is uw WOZ-waarde dit jaar gestegen, dan verandert deze verhouding. Uw renteopslag (ook wel risico-opslag) kan hierdoor mogelijk omlaag of zelfs vervallen. Een lagere hypotheekrente betekent lagere maandlasten.

Gebruik WOZ-waarden

De volgende instanties gebruiken de WOZ-waarde als basis voor de aanslagoplegging:

  • gemeente voor het berekenen van de aanslag onroerendezaakbelastingen (OZB);
  • belastingdienst voor het bepalen van het eigenwoningforfait bij de inkomstenbelasting;
  • waterschap voor het berekenen van de waterschapsheffing;
  • woningbouwcorporatie voor het bepalen van de maximale huurprijs.