Financiële stukken

 • Begroting

  Ieder jaar, rond november, stelt de raad de begroting vast voor het daaropvolgende jaar. De begroting maakt de keuzes uit de kadernota concreet: wat doen we in een jaar en hoe betalen we het?

 • Kadernota

  In de kadernota bepaalt de gemeenteraad op hoofdlijnen de koers voor de komende jaren. Ook berekent de raad hoeveel dit in grote lijnen gaat kosten. De kadernota geeft dus aan wat in ieder geval in de begroting moet staan om de doelen voor de korte en lange termijn te bereiken. Dit betekent dat ook de gemaakte keuzes en eventueel nieuwe richtingen worden aangegeven. Elk jaar stelt de raad in juli de kadernota vast. 

 • Tussenrapportage

  De tussenrapportage bevat informatie over de voortgang van de uitgangspunten van de begroting, de financiële afwijkingen, ontwikkelingen en de bedrijfsvoering. Het college legt hiermee verantwoording af aan de raad over de eerste helft van het jaar (periode januari tot en met mei).

 • Jaarrekening

  Na afloop van het jaar stelt de raad de jaarstukken vast. De raad moet de jaarrekening jaarlijks vóór 15 juli vaststellen en aan de provincie aanleveren.